فایل رایگان بررسي سناريوي مرجع در برنامه ريزي منابع آب سد چراغ ويس با استفاده از مدل WEAP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي سناريوي مرجع در برنامه ريزي منابع آب سد چراغ ويس با استفاده از مدل WEAP :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین اقدامات در مدیریت بهینه منابع آب سطحی، تعیین قواعد و سیاست های بهره برداری دقیق و مدون از مخازن سدهاست. این قواعد میزان رهاسازی یا حجم ذخیره سازی بهینه مخزن را در شرایط مختلف بهره برداری و بصورت مدون به بهره بردار ارائه می کنند. در این مقاله قواعد بهره برداری بصورت جامع و یکپارچه از سد مخزنی چراغ ویس براساس شرایط موجود با استفاده از مدل WEAP برای مصارف مختلف شرب، صنعت، کشاورزی و محیط زیست ارائه می گردد. سد مخزنی چراغ ویس در استان کردستان، حد فاصل شهرهای سقز و بانه در فاصله 17 کیلومتری شهر سقز و در مختصات جغرافیایی 46.6 طول شرقی و 11.36 عرض شمالی با قطع جاده ارتباطی سقز - بانه بر روی رودخانه چم خان از سر شاخه های چم سقز احداث می گردد. اهداف طرح شامل: تامین نیاز شرب دراز مدت شهر سقز به میزان 33 میلیون متر مکعب درسال، تامین نیاز آبی 5570 هکتار اراضی کشاورزی منطقه، توسعه اقتصادی واشتغال زایی منطقه عنوان شده است. در این مدلسازی اثر سناریوهای توسعه کشاورزی و افزایش جمعیت و نیازهای شرب در افق 1430 بر تامین و کمبود مصارف و منابع آبی حوضه مورد مطالعه و مدیریت رهاسازی آب از سد چراغ ویس بررسی شد. نتایج نشان داد که درصد تامین نیازهای آبی شرب سقز، نیاز صنعت، کشاورزی و زیست محیطی به ترتیب 99/9، 100، 98/24، 99/48 درصد است و میزان تبخیر 5/66 میلیون مترمکعی در سال 73/1 میلیون مترمکعب در سال از سد چراغ ویس سرریز برآورده شد. بطور کلی برنامه نشان داد که سد چراغ ویس در افق 1430 نیازهای آبی منطقه را تامین و مدیران و برنامه ریزان منابع آب می توانند از آن جهت پیشرفت منطقهو از منبع آب سطحی موجود استفاده بهینه نمایند.

لینک کمکی