فایل رایگان بررسي معيارهاي جهاني سازگاري و آمادگي در برابر تغييرات اقليم و آشفتگي در چرخه هيدرولوژيک در شهرستان دهگلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي معيارهاي جهاني سازگاري و آمادگي در برابر تغييرات اقليم و آشفتگي در چرخه هيدرولوژيک در شهرستان دهگلان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

برای تامین غذای جمعیت 9 میلیارد نفری جهان در سال 2050 ، باید دو برابر میزان کنونی تولید کرد و برای رسیدن به این هدف باید موانعی مانند محدودیت زمین های کشاورزی، کمبود آب، قیمت بالای انرژی، افت سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات کشاورزی برداشته شود. هدف از این پژوهش بررسی معیارهای جهانی سازگاری و آمادگی در برابر تغییرات اقلیم وآشفتگی در چرخه هیدرولوژیک در شهرستان دهگلان بود. پرسشنامه های تکمیل شده پس از بازبینی و کدگذاری در نرم افزار SPSS نسخه 22 ، آماده و متناسب با سطح سنجش متغیرها تجزیه و تحلیل گردید. برای تحلیل ارتباط بین عوامل سازگاری و آمادگی با میزان تغییرات اقلیم از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. همچنین، برای تحلیل ارتباط بین هر یک ازگویههای متغیرها با متغیر وابسته از ضریب همبستگی کندال تائو b استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که کشاورزان و مرتعداران منطقه مورد مطالعه از آمادگی نسبی برای مقابله با تغییرات اقلیم و تغییرات چرخه هیدرولوژیک برخوردار هستند.

لینک کمکی