فایل رایگان تئوري موجک و شبکه پرسپترون چند لايه براي پيش بيني شاخص خشکسالي هواشناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تئوري موجک و شبکه پرسپترون چند لايه براي پيش بيني شاخص خشکسالي هواشناسي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در سال های اخیر استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ومدل هیبریدی موجک عصبی در پیش بینی پارامترهای هیدرولوژیکی بسیار متداول شده است. هدف این پژوهش پیش بینی شاخص های خشکسالی هواشناسی در مقیاس سه ماهه در ایستگاه های سینوپتیک حوضه دریاچه ارومیه در دوره آماری 26 ساله 1988-2013 می باشد. برای محاسبه مقدار تبخیر وتعرق پتانسیل از روشتورنت وایت استفاده گردید. در روش تلفیقی موجک شبکه عصبی مصنوعی ابتدابا استفاده از موجک گسسته مایر، پرازش اولیه روی ماتریس های ورودی انجام گرفت.نتایج نشان داد استفاده از موجک مایر والگوریتم لونبرگ - مارگوات باعث افزایش دقت مدل نسبت به شبکه عصبی مصنوعی می گردد.

لینک کمکی