فایل رایگان تعيين بيلان زيرزميني آبخوان دشت بيجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين بيلان زيرزميني آبخوان دشت بيجار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

با توجه به کمبود منابع آب شیرین در سطح کرهزمین که موجب محدودیت در مصرف آب های سطحی می شوند، لازم است با انجام مطالعات دقیق کمی و کیفی منابع آب و اعمال مدیریت صحیح، نسبت به بکارگیری روش های بهره برداری و الگوی مصرف مناسب، از آب زیرزمینی اقدام شود. در این مطالعه، بیلان آب زیرزمینی دشت بیجار در شمال شرق استان کردستان استفاده از نرم افزار GIS انجام شده است. بر اساس اطلاعات مربوط به سطح آب پیزومترهای و شبکه ی تیسن در سطح آبخوان، هیدروگراف واحد آبخوان رسم شد. نتایج تحلیل های انجام شده نشان دهنده آن است که از سال آبی 77-78تا سال 94-95 تراز آب زیرزمینی به مقدار 4/66 متر افت داشته و همچنین میزان 11/89 میلیون متر مکعب کسری برآورد گردیده است. این میزان افت نشان دهنده وضعیت نامناسب آبخوان می باشد. لذا بایستی اقدامات لازم در این زمینه جهت جلوگیری از تبعات منفی ناشی از افت آب زیرزمینی در این منطقه انجام شود

لینک کمکی