فایل رایگان تغييرات بارندگي سالانه و فصلي ايستگاه هاي حوضه آبريز درياچه اروميه از سال 1988تا 2013

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تغييرات بارندگي سالانه و فصلي ايستگاه هاي حوضه آبريز درياچه اروميه از سال 1988تا 2013 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

بارندگی از پارامترهای مهم در بین پارامترهای اقلیمی وهیدرولوژی است وشناسایی رفتار ورفتار آن برای مدیریت منابع آب وحوضه آبخیز مهم می باشد. ازآزمون من کندال جهت تعیین روند واز آزمون شیب - سن برای تشخیص شیب روند در دوره های آماری 26 ساله در ایستگاه های سینوپتیک حوضه دریاچه ارومیه (ارومیه، تبریز، سهند، سراب میانه، تکاب، مهاباد، سقز، اهر) استفاده گردید. که نتایج نشان داد بارندگی سالانه فقط در ایستگاه تبریز وسراب روند صعودی غیر معنی دار ودر مابقی ایستگاه ها روند نزولی غیر معنی داری داشته است و فقط ایستگاه سهند دارای روند نزولی معنی داری در سطح 95 درصد بوده است.

لینک کمکی