فایل رایگان خوشه بندي ايستگاه هاي هيدرومتري بر اساس پارامتر هاي فيزيولوژيکي و هيدروژيکي حوضه هاي آبريز واقع در استان آذربايجان غربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان خوشه بندي ايستگاه هاي هيدرومتري بر اساس پارامتر هاي فيزيولوژيکي و هيدروژيکي حوضه هاي آبريز واقع در استان آذربايجان غربي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر خوشه بندی ایستگا ههای هیدرومتری واقع در آذربایجان غربی بر اساس روش خوشه بندی سلسله مراتبی و روش K میانگین بود. به دین منظور پارامترهای ارتفاع متوسط، شیب حوضه، ضریب گراویلیوس، طول مستطیل معادل، عرض مستطیل معادل، کل مساحت بالا دست ایستگاه، دبی حوضه و رواناب به عنوان پارامترهای فیزیولوژیکی و هیدوروژیکی انتخاب و خوشه بندی در نر م افزار SPSS و بر اساس آنها انجام شد. خروجی روش خوشه بندی سلسه مراتبی نمودار دندروگرام بود که نشان داد بر اساس متغیرهای یاد شده، ایستگاه نظام آباد به تنهایی در یک خوشه قرار دارد. ایستگاه های ساری قمیش، قئزکرپی، مراکند قطور و پل دشت در یک حوضه قرار دارد. ایستگاه های مراکند عاق چای، تپیک، آباجالوی سفلی، گرژال، بازرگان، صفاخانه، پل بهراملو، یالقوز آغاج، مظفر آباد، داشبند بوکان، پل سردشت (بریسو) و پل میاندوآب در یک خوشه و بقیه ایستگاه ها در یک خوشه دیگر قرار گرفتند. همچنین بر اساس روش K میانگین ایستگاه نظام آباد بر اساس هر دو روش در یک خوشه جداگانه قرار گرفته است. ایستگاه های ماکو، مراکند قطور، ساری قمیش و قئزکرپی در یک خوشه قرار گرفتند، این در حالی است که بر اساس روش سلسله مراتبی ایستگاه های ساری قمیش، قئزکرپی و پلدشت در یک خوشه قرار داشتند.

لینک کمکی