فایل رایگان شبيه سازي بارش رواناب با استفاده از مدل HEC-HMS در حوضه رودخانه کوهزن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي بارش رواناب با استفاده از مدل HEC-HMS در حوضه رودخانه کوهزن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

برنامه ریزی پروژه های آینده در مدیریت حوضه های آبریز دارای اهمیت زیادی است و انتخاب یک مدل هیدرولوژیکی مناسب جهت شبیه سازی عکس العمل هیدرولوژیکی مهم است. هدف از این مطالعه تعیین مناسب ترین روش ترکیبی جهت شبیه سازی بارش –رواناب است. در این مطالعه مدل بارش-رواناب استاندارد HEC-HMS ، برای شبیه سازیجریان رویداد و جریان مداوم استفاده شد. برای تعیین تلفات بارش، روش SCS استفاده گردید. برای برآورد بهتر رواناب، روش هیدروگراف واحد SCS وهیدروگراف Unit Snyder Unit مقایسه گردید پارامترهای مدل بهینه سازی شد. سپس پارامترهای بهینه برای کالیبراسیون و اعتبارسنجی استفاده گردید. در مرحله بعد نسبت به تعیین اندازه ضریب واسنجی مدل هیدرولوژیکی (ضریب ناش – ساتکلیف و شاخص توافق دی) به عنوان معیار عملکرد مدل اقدام شد. نتایج نهایی نشان داد که مقادیر ضریب ناش-ساتکلیف با همبستگی 63 % و ضریب توافقی دی با همبستگی 88 % مدل SCS را برای شبیه سازی رواناب حوضه مناسب تشخیص داد.

لینک کمکی