فایل رایگان کاربرد بيلان هيدروکليماتولوژي در ارزيابي منابع آب حوضه هاي شش گانه ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کاربرد بيلان هيدروکليماتولوژي در ارزيابي منابع آب حوضه هاي شش گانه ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

امروزه کمبود آب درکشور به ویژه با توجه به خشکسالی های اخیر بصورت یک مشکل جدی درسطح کشور مطرح شده است. عوامل مختلف طبیعی و انسانی درچند دهه اخیر باعث ایجاد شرایط بحرانی و افت سطح آب های زیرزمینی در استان قزوین شده است. بررسی ها نشان می دهد که بخش زیادی از برداشت های آب از طریق چاه های غیر مجاز و یا بصورت اضافه برداشت چاه های مجاز صورت می گیرد. در این تحقیق، با استفاده از بیلان هیدروکلیماتولوژی سالنامه های آماری 87-86 و91-90 که در این سوال ها توسط دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو منتشر شده است، در ابتدا جداول بیلان ورودی و خروجی برای هر 29 زیر حوضه درجه 2 محاسبه و نمودار های ستونی آن برای هر دو سال آماری رسم گردید. در ادامه مجموع بیلان ورودی و خروجی و مجموع تغییرات حجم ذخیره حوضه های اولی محاسبه و نمودار های ستونی مجموع تغییرات حجم خیره و نسبت این دو پارامتر رسم و مقایسه گردید. طبق جداول به دست آمده بارش بیشترین تاثیر را به عنوان پارامتر ورودی بیلان و تبخیر و تعرق بیشتر تاثیر را به عنوان پارامتر خروجی بیلان داشت.

لینک کمکی