فایل رایگان کاربرد و ارزيابي روش هاي آمار فضائي در مدلسازي سطح آب زيرزميني دشت اروميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کاربرد و ارزيابي روش هاي آمار فضائي در مدلسازي سطح آب زيرزميني دشت اروميه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

با توجه به محدودیت منابع آبی و خطر بحران آب در ایران و اینکه سالانه مقدار زیادی از ذخایر منابع آبی کشور به برداشت بیش از حد کاهش یافته و منجر به بحرانی شدن دشت ها و در نتیجه ایجاد بیلان منفی می شود. یافتن راه های برای پیش بینی مقدار سطح آب قبل از حفر چاه ها ضروری است. سطح آب های زیرزمینی متغیری است که در طول زمان و مکان تغییر می کند. بنابراین می توان آن را به عنوان یک مجموعه داده فضایی زمانی در نظر گرفت. بنابراین مسئله، در تحقیق حاضر برای پیش بینی ومدل سازی سطح آب زیرزمینی از روش های مختلف زمین آماری مانند IDW با توان های مختلف، کریجینگ با مدل های مختلف واریوگرام و EBK استفاده شده است. بدین منظور از داده های تراز آب زیرزمینی دشت ارومیه با طول آماری ده ساله استفاده گردید. ارزیابی عملکرد مدل های به کار گرفته شده بر اساس ریشه میانگین مربعات خطا انجام گرفت. نتایج حاصل حاکی از عملکرد قابل قبول روش کریجینگ با مدل گوسین می باشد.

لینک کمکی