فایل رایگان واکاوي همگني و تعيين روند سري زماني دما مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيک سنندج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان واکاوي همگني و تعيين روند سري زماني دما مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيک سنندج :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

تحلیل دقیق سری های زمانی دما یکی از چالش های مهم در بررسی تغییرپذیری اقلیم می باشد. جهت مدل سازی های اقلیمی باید داده های دمایی مورد بررسی همگنی قرار گرفته و سپس روند آنها مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق با بررسی آزمون های آماری کنترل کیفی داده های پرت (دیکسون و گرابس)، آزمون های همگنی مشاهدات (بویشاد، همگنی نرمالاستاندارد و پتی) و بررسی روند (من کندال) جهت تبیین وضعیت دما ایستگاه سینوپتیک سنندج برای مقطع زمانی دوره 50 ساله بین سال های 1960 تا 2010 انجام شده است. نتایج آزمون های آماری دیکسون و گرابس عدم وجود داده پرت را نشان می دهند. آزمون های کرامر و خود همبستگی تصادفی بودن داده ها را نشان دادند همچنین آزمون های الکسندرسون، پتی،بویشاد و وان نیومن عدم همگن بودن داده ها را نشان می دهند. آشکار سازی روند با روش های گرافیکی و آماری با سطح اطمینان 95 % نشان داد که سری زمانی دما دارای روند افزایشی است. با توجه به برازش روش ناپارامتری مک کندال روند حدود 0.035 روند دمای ایستگاه سنندج گویای نایکنواختی روند افزایشی می باشد.

لینک کمکی