فایل رایگان ابزار هاي جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ابزار هاي جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

در عصر انقلاب ارتباطات و اطلاعات کشورهایی که ابزار و سهم و توان بیشتر در استفاده از آن را داشته باشند، جهت دستیابی به اهداف خارجی خود موفق تر عمل می نمایند. آمریکا و متحدین غربی آن در این شرایط مناسب و با امکانات ارتباطی- اطلاعات ی برتر جهت سلطه فرهنگی- تمدنی از این محیط با جنگ نرم برای اضمحالل و به حاشیه راندن رقبای فرهنگی- تمدنی خود در جهان اقدام نموده اند. جمهوری اسلامی ایران به طور خاص و جهان اسالم به طور عام مورد هجوم جنگ نرم غرب قرار گرفته اند. در جنگ نرم با استفاده از جنبه های برتر فرهنگی، تمدنی، علمی و فنی خود برای تاثیر بر فکر و اندیشه دشمن و به تبع تغییر رفتار او تالش می شود. با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی)مثل ماهواره، اینترنت و...(و تکنیک های پیچیده روان شناسی و جامعه شناسی با تاکید بر نقاط قوت عناصر قدرت نرم خود و نقاط ضعف عناصر قدرت نرم دشمن او را خلع سلاح فکری واندیشه ای نموده و رفتار سیاسی،اجتماعی و فرهنگی او را به نفع خود تغییر می دهد. در نتیجه به صورت مسالمت آمیز جریان سیاسی و یا نظام سیاسی مطلوب خود را روی کار آورده تا منافع حداکثری خود را تامین نماید. فرضیه اصلی ما این است که جنگ نرم یک حرکت پیچیده فکری، فرهنگی با استفاده ازسازگارها و ابزارهای ارتباطی نوین از طرف غرب علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.

لینک کمکی