فایل رایگان بررسي ميزان وابستگي به اينترنت براساس آزمون يانگ در دانشجويان علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه در سال هاي98-97

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ميزان وابستگي به اينترنت براساس آزمون يانگ در دانشجويان علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه در سال هاي98-97 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

مقدمه: دوران حاضر با پیشرفت فناوری های اطلاعات و ظهور اینترنت در جنبه های مختلف زندگی و محیط دانشگاه و نقش آن در آموزش و کارآیی دانشجویان روبرو است. گسترش فناوری و اینترنت فرصت هایی را در اختیار دانشجویان قرار داده است که به خودی خود ابزار بی ضرری است اما استفاده بیش از حد و نادرست از آن خطرساز می باشد. این پژوهش با هدف تعیین میزان وابستگی به اینترنت براساس آزمون یانگ در میان دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه در سال 97 انجام گرفت.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری، کلیه دانشجویان پرستاری و مامایی بودند که به صورت آسان و در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود که در دو بخش تنظیم گردیده است. بخش اول مشخصات دموگرافیک دانشجویان شامل سن، جنس، رشته تحصیلی، محل زندگی و وسیله استفاده از اینترنت بود و بخش دوم پرسشنامه استاندارد آزمون یانگ 20 ماده ای بود که بر اساس مقیاس 5 امتیازی لیکرت برای بررسی میزان استفاده از اینترنت نمره گذاری شده است)بندرت 1 امتیاز، گاه گاهی2 امتیاز، غالبا 3 امتیاز، خیلی زیاد 4 امتیاز و همیشه 5 امتیاز(. دامنه نمرات این آزمون از 20-100 است که هرچه نمره فرد بیشتر باشد میزان استفاده و وابستگی به اینترنت بیشتر ارزیابی خواهد شد. میزان استفاده براساس نمرات به 4 دسته تقسیم بندی شد: نمرات 20-39 )معمولی(، نمرات 40-59 )خفیف(، نمرات 79-60 )متوسط(، نمرات 80-100 )شدید(. داده ها با استفاده از spss ورژن 25 و آزمونهای آماری تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها و نتایج: بر اساس پرسشنامه آزمون یانگ در دانشجویان مورد مطالعه کمترین نمره 23 و بیشترین نمره 79 بود. میانگین نمرات استفاده از اینترنت براساس آزمون یانگ در کل دانشجویان مورد مطالعه 43/90 بود. که در حد خفیف قرار داشت. میانگین استفاده از اینترنت در دانشجویان پسر 48 و دانشجویان دختر 41/7 بود. میانگین استفاده از اینترنت در دانشجویان پرستاری 44/23 )خفیف( و دانشجویان مامایی (43/56خفیف( بود.بحث و نتیجه گیری: از آنجاییکه میزان استفاده ازاینترنت و وابستگی می تواند وضعیت تحصیلی دانشجویان را تحت تاثیر قرارداده و تضعیف نماید بنابراین دانشگاه باید با ایجاد زمینه های مناسب جهت تامین نیازهای فرهنگی و پر کردن اوقات فراغت دانشجویان و همچنین نظارت در سایت کامپیوتری تلاش نماید تا دانشجویان تنها در امور جستجوی مقالات علمی و استفاده از سایت های خبری و فرهنگی از اینترنت سایت دانشگاه استفاده نموده و از هدر رفتن فرصت های آموزشی با استفاده بیهوده به منظور سرگرمی جلوگیری شود.

لینک کمکی