فایل رایگان بهداشت سايبري و نقش آن در تضمين اصول پدافند سايبري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهداشت سايبري و نقش آن در تضمين اصول پدافند سايبري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

بهداشت اجتماعی یکی از ابعاد اصلی برای برقراری نظم و امنیت در کشور می باشد.شمار فراوان تاثیرات منفی روانی و اخلاقی واجتماعی ف ضای سایبری و همچنین پژوهش های فراوانی که به برر سی تاثیرات پرداخته اند ن شان از فراگیر بودن مخاطرات در سرا سر جهان و همچنین افزایش اگاهی و حساسیت و اهمیت نسبت به مو ضوع دارد مقاله حا ضر در پی پا سخ گویی به این پر سش ا ست که بهدا شت و امنیت سایبری چگونه می تواند ا صول پدافند سایبری را تضمین کند و موثر واقع شود هدف ا صلی این مقاله نقش بهدا شت سایبری در جهت بکارگیری امکانات م سلحانه سایبری و غیر سایبری کشور به منظور ایجاد بازدارندگی ،پیشگیری و ممانعت از انجام ،تشخیص به موقع ، مقابله موثر و بازدارنده با هرگونه تهاجم سایبری به سرمایه های ملی ا ست . سایبری جمهوری ا سلامی ایران تو سط متخاصمین سایبری است مقاله حاضر با روش های توصیفی تحلیل آسیب های فضای سایبر بر امنیت اجتماعی را مورد تحلیل قرارداده است به همین جهت بهداشت سایبری از آن جاکه تعالی هر جامعه ای نیازمند برقراری امنیت اجتماعی است می تواند جایگاه برجسته ای در تضمین اصول پدافند سایبری داشته باشد و ما در این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش هستیم که بهداشت سایبری چه نقش هایی در تضمین اصول پدافند سایبری می تواند داشته باشد

لینک کمکی