فایل رایگان تروريسم سايبري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تروريسم سايبري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

تروریسم پدیده جدید و نوظهوری نیست .بلکه یکی از پیچیده ترین موضوع هایی است که از زمان پیدایش حکومت ها به اشکال مختلف در سراسر جهان وجود داشته و قربانیان بسیاری را گرفته است .با گسترش ارتباطات ،تبادل اطلاعات از طریق ابزارهای کارآمد با حداکثر سرعت ،دقت و با صرف کمترین وقت وهزینه ضروری است .فضای مجازی این نقش را به خوبی ایفا کرده است اما به طور حتم ،چنین فضای پرمخاطبی ،مخاطرات پیچیده ای را نیز به دنبال دارد .تاریخ مشحون از اقدامات شوم تروریستی است که با انگیزه های گوناگون ارتکاب یافته و حیات انسان های بی گناه بی شماری را سلب نموده و حقوق ،آزادی ها و امنیت مردم را به مخاطره افکنده است .فایل رایگان تروريسم سايبري یکی از روزآمد ترین مصادیق تروری سم ا ست که به سبب بهره گیری غیرقانونی از فناوری و ابزارهای الکترونیکی و رایانه ای در ف ضای مجازی ،به طور عمده از سوی بازیگرانی که به این علوم نوین دسترسی دارند و آنها را در راه اهداف راهبردی علیه ملت های جهان سوم به کار می گیرند ،موجبات تهدیدهای فزاینده ای را در عرصه های بین المللی فراهم کرده است .هزینه های انسانی ناشی از تروریسم کم و بیش در تمامی گوشه و کنارجهان محسوس است .به وضوح تروریسم تاثیرات بسیار زیاد و مستقیمی بر حقوق بشر دارد و پیامدهای زیانباری را در بهره مندی از حق حیات ،آزادی و تمامی جسمانی قربانیان آن به جا می گذارد .بدیهی ا ست که ))زیر ساختهای حیاتی (( از بهترین اهداف محسوب می شوند که با توجه به الکترونیکی شدن آنها ،نه تنها ارتکاب اقدامات تروریستی آسان تر شده ،بلکه لطمات وارد شده بسیار سهمگین هستند.

لینک کمکی