فایل رایگان تروريسم سايبري و پول شويي سايبري ، رابطه اي دوسويه درجرم سايبري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تروريسم سايبري و پول شويي سايبري ، رابطه اي دوسويه درجرم سايبري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

درعصردیجیتال ، فناوری اطلاعات، تمام ابعاد زندگی اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی وازجمله ابعاد مختلف نظم وامنیت جوامع انسانی را متحول نموده است. بتبع آن حقوق کیفری را نیز عمیقا متاثرساخته است .ودر دنیای امروزی مجرمین حرفه ای با بهره مندی از دانش الکترونیک محوردر فضای مجازی با روشهای غیرمجاز برای تامین مالی هزینه های تروریسم ، اقدام به پولشویی سایبری می کنند. این تحول ، حقوقدانان وسیاست گذاران حوزه های مربوطه را به تامل وادارنموده است .تفاوتهای جرایم سایبر با جرایم سنتی به گونه ای است که رویکرد کیفری متعارف واصول ومبانی شناخته شده آن برای مقابله با این جرایم پاسخگو نیستند . فرامرزی بودن ، سهولت ارتکاب جرم وناشناختگی مجرمین ازجمله خصایص این گونه جرایم اند. ویژگی های مذکور از یک سو و وابستگی های ساختارهای زندگی مدرن به تکنولوژی سایبر از یک سوی دیگر ، تبیین یک رویکرد کیفری متفاوت را ضروری ساخته است . اثربخشی وکارآیی قوانینی که برای مقابله با جرایم دیجیتال تصویب می شوند ، مستلزم نگاهی متفاوت به مقوالتی مانند تعریف جرم ، ارکان جرم ، مسئولیت کیفری وامثال آن است .مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی درخصوص تروریسم سایبری ورابطه دوطرفه آن با پولشویی درخصوص تامین منابع مالی تروریسم را مورد بررسی ومطالعه خود قرارداده است.

لینک کمکی