فایل رایگان حملات سايبري از نگاه حقوق بين الملل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان حملات سايبري از نگاه حقوق بين الملل :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

حملهی سایبری، مصداق سلاح جدیدی است که میتواند روش هدایت جنگ مدرن توسط بازیگران دولتی و غیردولتی را دگرگون سازد. سر شت بیمانند این تهدید و توانمندی مرتکبان جنگهای سایبری در آ سیب ر ساندن، ک شتار و تخریب فیزیکی از طریق فضای سایبر، تعاریف سنتی تو سل به زور را متحول ساخته است.در این مقاله، فایل رایگان حملات سايبري از نگاه حقوق بين الملل بررسی شده است. سوال اصلی پژوهش این ا ست که جنگ سایبری چیست و آیا اقدامات مخرب سایبری از سوی کشورها میتواند موجد عناصر تجاوز و مشمول جرائم بین المللی، توسل به زور و بالتبع مسئولیت بین المللی دولت با شد پژوهش حاضر نتیجه میگیرد که حمله ی سایبری را میتوان وفق ماده ی 2منشور ملل متحد، توسل به زور مسلحانه توصیف نمود. از سوی دیگر، حمله ی سایبری گسترده به زیرساختهای اساسی که خسارات مادی یا تلفات انسانی قابل قیاس با حمله ی مسلحانه با سلاح های متعارف را در پی داشته باشد، حق توسل به دفاع مشروع را به دولت قربانی اعطاء مینماید. همچنین اقدامات سایبری در جریان مخاصمات مسلحانه و نظامی به راحتی مصداق پیدا کرده و میتوان الزامات حقوق بین الملل و خصو صا حقوق مخاصمات مسلحانه را بر آن وارد کرد اما صرف اقدامات سایبری جهت تجاوز به یک کشور تاکنون عنوان مجرمانهای در حقوق بینالملل به خود نگرفته است و نامگذاری آنان به عنوان جنگ، تجاوز و ... عمده مصداق خارجی پیدا نکرده است.

لینک کمکی