فایل رایگان خانواده و نقش آن در افزايش و کاهش جرايم فضاي سايبري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان خانواده و نقش آن در افزايش و کاهش جرايم فضاي سايبري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

خانواده اولین و مقدس ترین بنیادی است که انسان در آن گام مینهند و در غالب فرهنگهای موجود در گذشته و حال از قداست خاصی برخوردار بوده و میباشد، بالشک محیط رشد و نمو انسان بر افکار، عملکرد، خواستها و تمایالت و در نهایت بر آینده فرد موثر میباشد و از آنجا که فرد فرد این اشخاص گردانندگان آینده جامعه هستند بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی آینده یک کشور تاثیر مستقیم و بسزایی خواهند داشت. در جامعه کنونی گسترش ایزارهای نوین ارتباطی از جمله ابزارهای الکترونیکی بر نحوه و شکل و تعامالت یک خانواده تاثیر مستقیم دارد که این مقاله به بررسی خانواده و جایگاه آن در کاهش یا افزایش جرایم ارتکابی در فضای سایبری می پردازد.

لینک کمکی