فایل رایگان راهبردهاي پيشگيري و مقابله با جنگ نرم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان راهبردهاي پيشگيري و مقابله با جنگ نرم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

جنگ نرم، مجموعه اقدامات تعمدی و برنامه ریزی شده است که موجب دگرگونی در هویت فرهنگی، نگرش های پایه و بنیادین و القای ناکارآمدی الگوی سیاسی مورد قبول مردم در یک نظام سیاسی میشود. هدف از انجام این پژوهش بررسی راهبردهای جنگ نرم و تهدیدات نسبت به ثبات و امنیت جامعه، ارزشهای اخلاقی و... میباشد. تحقیق حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی و برپایه ی اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. باتوجه به مطالعاتی که انجام گرفت، جنگ نرم یکی از نگرانیهای اصلی برای امنیت ملی است. باتوجه به گستردگی و در هم تنیدگی دنیای ارتباطات از جمله شبکه های مجازی و رسانه ها و...، امروزه با جنگ رسانه ای، به عنوان یکی از ابعاد جنگ نرم روبهرو هستیم. بنابراین میتوان اساس این نبرد خاموش؛ که در حوزه های سه گانه حکومت، اقتصاد و فرهنگ محقق است را تخریب ارزشهای جامعه و استحاله فرهنگی و سیاسی نام برد.رسانها در خط مقدم میدان جنگ نرم قرار دارند و به راحتی میتوانند جریانهای مهم را هدایت، نظارت و کنترل کنند. در این راستا، ضمن شناخت عملیاتی تهدیدها، با اتخاذ رویکرد پدافندی، نه تنها آنها را خنثی، بلکه بسترهای راهبردی را به منظور بهرهگیری از قابلیتهای فضای مجازی و رسانه ها در راهبرد عملیات جنگ نرم علیه دشمن فراهم نمود.

لینک کمکی