فایل رایگان سازوکارهاي پيشگيري ازسرقت رايانه اي ازطريقIPها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سازوکارهاي پيشگيري ازسرقت رايانه اي ازطريقIPها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

پیشرفت روز افزون علم تحوالت شگرفی درتکنولوژی پدیدآورده وما شاهداین دگرگونی های عظیم درزمینه فن آوری ارتباطات فراملی درچند دهه اخیربوده ایم.پیشرفت روزافزون دنیای ارتباطات و فضای مجازی سبب شده که جرایم رایانه ای درسطح بین المللی افزایش یابند.یکی ازکهن ترین ودرعین حال پیشرفته ترین جرایم علیه اموال سرقت است؛که باظهوررایانه وگسترش روزافزون آن درهمه ی عرصه ها،ازشکلی ساده به صورت پیچیده ومتنوع جهش یافته است. بسترارتکاب جرایم رایانه ای درفضای سایبراتفاق می افتدوسرقت رایانه ای نیزبه عنوان عضوی ازاین بستردراین فضای سایبرنشات گرفته که نسبت به سرقت های کالسیک ازقابلیت های بسیارزیادی برخورداراست.هدف ازاین مقاله ارائه فایل رایگان سازوکارهاي پيشگيري ازسرقت رايانه اي ازطريقIPها می باشد.

لینک کمکی