فایل رایگان سايبر تروريسم و نقش پدافند سايبري در مقابله با آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سايبر تروريسم و نقش پدافند سايبري در مقابله با آن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

دولت های استعمارگر امروزه برای نیل به اهداف استعماری خود بجای لشکرکشی، جنگ و... از تدابیری دیگری نظیر ترویج تروریست در سطح جهان ا ستفاده می کنند. یکی از اقدامات تروریستی که امروزه در سطح جهان گسترش بیشتری نسبت به اقدامات تروری ستی سنتی پیدا کرده ا ست، سایبر تروری سم ا ست. این نوع اقدامات تروریستی به دلیل هزینه های کمتر و اثرگذاری بیشتر و همچنین پنهانی بودن و... موجب می شود تا از اقبال بیشتری برخوردار باشند. اقدامات تروریستی سایبری به دلیل آنکه اهداف سیاسی متعددی را دنبال می کند همواره سیستم های دولتی و شخصی افراد را تهدید می کند. به همین دلیل، لازم است بمنظور مقابله با این نوع از اقدامات تدابیری در غالب پدافند سایبری اتخاذ گردد. از جمله اقدامات پدافندی که می توان در برابر اقدامات تروری ستی سایبری اعمال کرد، عبارت ا ست از: تدوین قوانین متقن ملی و بین المللی، آموزش و آگاهی بخشی نوجوانان، جوانان و..، بومی سازی نرم افزارها و اپلیکیشن ها و.... که بموجب آن می توان از حملات تروریستی سایبری پیشگیری کرد.

لینک کمکی