فایل رایگان سياست جنايي سرکوبگرانه ايران در قبال جرايم سايبري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سياست جنايي سرکوبگرانه ايران در قبال جرايم سايبري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

فضای سایبری با محیط مجازی مفهومی است که اخیرا از سوی کارشناسان، جرم شناسان و حقوق دانان مورد توجه قرار گرفته و مقارن با پیدایش این گستره، جرایمی نیز در آن و یا استفاده از آن به وقوع می پیوندد. جرایم سایبری در ادامه سیر تحول جرایم رایانه ای به وجود آمده اند و مقوله ای عام تر از آن می باشند. جرایم سایبری اشل بزرگ شده و مضموما و مصداقا از جرایم کامپیوتری هستند. از این رو در بررسی سیاست جنایی جرایم سایبری فقط به موضوع کامپیوتر اکتفاء نمی شود، بلکه مخابرات، اینترنت و بخش گسترده ای از فناوری های مشابه و مرتبط از این قبیل، در محدوده بحث جای می گیرند و لحاظ می شونده پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری، همانند سایر جرایم از محورهای اصلی سیاست جنایی هر کشور محسوب می شود که برای تحقق آن، از ابزارها و امکانات مختلفی در انواع سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی بهره برداری می گردد، لذا تدوین سیاست جنایی متناسب در مواجهه با جرایم سایبری، از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

لینک کمکی