فایل رایگان مباني حقوقي محدوديت آزادي بيان در فضاي مجازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مباني حقوقي محدوديت آزادي بيان در فضاي مجازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

آزادی بیان از جمله حقوق مسلم افراد یک کشور دموکراتیک در چارچوب قانون اساسی و دیگر قوانین عادی مقرر در آن جامعه می باشد که اصولا از سوی جوامع بین المللی هم تحت عناوین حقوق بشر و .. مورد حمایت قرار می گیرد. در واقع دخالت دولتها در تامین آزادی بیان، هم مثبت و هم منفی است یعنی ضمن اینکه عدم مداخله دولت در اعمال این حق که جنبه منفی و سلبی دارد؛ مستلزم تعهدات مثبت از جمله تصویب و تدوین قوانین مورد نیاز در راستای تامین آن است که فضای نوین مجازی هم از این امر مستثنی نیست، لکن بحث مهم دیگر رویارویی این حق با دیگر حقوق بنیادین و نحوه اعمال و اجرای آن است. بهر حال، شائبه و امکان نقض این حق در حقوق داخلی کشورهایی وجود داشته و دارد ولی اینکه آیا این حق مطلق یا مشروط بوده و نحوه اجرای آن در فضای مجازی به چه شکل از نظر حقوقی توجیه می گردد؛ موضوع این مقاله قرار می گیرد که ابعاد حقوقی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت

لینک کمکی