فایل رایگان مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در قانون جرايم رايانه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در قانون جرايم رايانه اي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: توسعه نقش اشخاص حقوقی در تعاملات فضای سایبر، سبب پر رنگ شدن مفهوم مسئولیت کیفری این اشخاص و شرایط تحقق آن در قانون جرایم رایانه ای شده است. لذا هدف از این تحقیق بررسی سازوکارهای انتساب مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی و ضمانت اجراهای موثر در ایجاد تناسب جرم و مجازات که به کاهش میزان جرایم بیانجامد. روش: این تحقیق مبتنی بر غایت و هدف توسعه ای و ماهیت توصیفی، تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای است. یافته ها: یافته ای تحقیق نشان داد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به رشد جرایم سایبری و عدم کفایت مدل های سنتی مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی شده است. لذا، ایجاد تناسب جرم در بین طیف وسیعی از مدل های انتساب مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی و هم آهنگی آن با ضمانت اجراهای کیفری منجر به اثر بخشی و سزاگرایی و در نهایت کاهش میزان جرایم می شود. پیشنهادها: لزوم بازنگری وضع موجود قوانین به جهت یکسان سازی شرایط انتساب رفتار مجرمانه اشخاص حقوقی در قوانین داخلی و توسل به ضمانت اجراهای موثر در سزاگرایی و اثربخشی فرهنگ جرم خیز اشخاص حقوقی توسط قانونگذار که منجر به تحقق نظام عدالت کیفری شود.

لینک کمکی