فایل رایگان مولفه هاي قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران(سطح ملي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مولفه هاي قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران(سطح ملي) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

قدرت، توانایی یک بازیگر در استفاده از منابع و امکانات جهت تا ثیرگذاری بر رویدادهای بین المللی به نفع خود است. کشورها برای حفظ مو جودیت، امنیت و رفاه شهروندان خود و نیز مقابله با تهدیدات خارجی ناگزیرند سیاست ها و برنامه هایی را جهت افزایش توانمندی و قدرت ملی خود به کار گیرند. جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت حساس استراتژیک و ژئوپلیتیک خود ناگزیر است ضمن توجه و تقویت جنبه های مختلف قدرت سخت (توان نظامی و اقتصادی )به تقویت ابعاد قدرت نرم خود نیز بپردازد . ایران زمانی می تواند از قدرت نرم خود بهره برده و به تقویت قدرت ملی خود دست یابد که استراتژی ، راهبرد و نیز ارزش های مطلوب خود را به گونه ای ارائه دهد که از دو بعد ملی و فراملی از مولفه های تولید قدرت خود نهایت بهره برداری را به عمل آورد. پژوهش حاضر تالش دارد با رویکردی توصیفی تحلیلی به شناسایی عوامل و مولفه های قدرت نرم بپردازد و جایگاه این مولفه ها را در قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بررسی کند.

لینک کمکی