فایل رایگان نقش رايانه، ضرورتها و تهديدات ناشي از بکارگيري آن در عمليات پدافندي ناهمطراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش رايانه، ضرورتها و تهديدات ناشي از بکارگيري آن در عمليات پدافندي ناهمطراز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

جنگ ناهمطراز به سبب ماهیت ویژه و انحصاری خود امکان بهرهبرداری از رایانه را محتمل میسازد. بنابراین پرداختن به نقش رایانه، ضرورتها و تهدیدات ناشی از بکارگیری آن در جنگ ناهمطراز اهمیت پیدا میکند. لذا این پژوهش که با هدف فوق صورت گرفته است از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گرد آوری داده ها توصیفی است و برای جمعآوری اطلاعات از منابع کتابخانهای، اینترنت و سایتهای تخصصی استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که تمامی سیستم های رایانه ای و اطلاعات خودکار و تجهیزاتی که در ارتباط با هم، فرمانده را در طراحی، هدایت و کنترل نیروها در راستای وحدت تلاشها، در عملیات پدافندی ناهمطراز میدهد، ناشی از کاربرد رسته و تخصص رایانه می باشد. برای اینکه فرماندهان بتوانند در عملیات پدافندی ناهمطراز در سطوح بالای فرماندهی و کنترل به طور موفق عمل نمایند، باید به نوعی از سیستمهای رایانهای متصل باشند که خاصیت پردازش انبوه داده را با سرعت و دقت بالا داشته باشند. به همین دلیل در عملیات پدافندی ناهمطراز ، رایانه نقش زیادی را بازی میکند. ممکن است ورود فناوری اطلاعات به ویژه رایانه ها در سامانه پدافندی ناهمطراز باعث نفوذ و اختلال در سامانههای طرف مقابل گردد؛ از این رو توجه بیشتر به مقوله امنیت و لزوم بومیسازی در سامانههای طراحی شده برای عملکرد صحیح در صحنه عملیات پدافندی ناهمطراز ضروری به نظر میرسد.

لینک کمکی