فایل رایگان بررسي تاثير سرمايه هاي اجتماعي بر عملکرد مالي سازمان با نقش ميانجي فعاليت هاي کارآفرينانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير سرمايه هاي اجتماعي بر عملکرد مالي سازمان با نقش ميانجي فعاليت هاي کارآفرينانه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

مقاله حاضر خلاصه پژوهشی با هدف و عنوان فایل رایگان بررسي تاثير سرمايه هاي اجتماعي بر عملکرد مالي سازمان با نقش ميانجي فعاليت هاي کارآفرينانه می باشد. امروزه تقریبا تمامی سازمانها به ویژه آنهایی که فناوری محور هستند، خلاقانه تر و نوآورتر در صحنه رقابت با دیگران فعالیت می کنند و رفتارهای کارآفرینانه مدیران به عنوان ساز وکاری مهم برای تشویق نوآوری در سازمان های امروز تلقی می شود. مدیریت عملکرد فرآیندی استراتژیک و یکپارچه است که با بهبود عملکرد افرادی که در سازمان کار می کنند و با توسعه قابلیت های فردی و گروهی، موفقیت پایدار سازمان ها را فراهم می نمایند. در همین راستا محقق با استناد به پژوهش دای و همکاران، کار خود را شروع کرد. جامعه آماری پژوهش حاضر به تعداد 313 نفر بودند که از این تعداد با توجه به روش نمونه گیری کوکران تعداد 173 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه به صورت تصادفی بین آنها توزیع گردید. از آنجا که در این تحقیق محققدر نظر دارد تاثیر متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته (با نقش میانجی) را بررسی کند، از نرم افزار SPSS و آزمون رگرسیون چند متغیره و همچنین آزمون سوبل (برای فرضیاتی که متغیر میانجی دارند) به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده کرده است. چند متغیره و همچنین آزمون سوبل (برای فرضیاتی که متغیر میانجی دارند) به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده کرده است در ادامه به کمک نرم افزار SPSS و براساس آلفای کرونباخ، اعتبار پرسشنامه 0/873 برآورد گردید، که ضریب قابل قبولی بود و نشان داد که پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، و تایید اکثر فرضیات ، محقق نتایج و پیشنهاداتی را مطرح نمود.

لینک کمکی