فایل رایگان بررسي تاثير سهولت ادراک شده بر تمايل کاربران به تسهيم اطلاعات در شبکه هاي اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير سهولت ادراک شده بر تمايل کاربران به تسهيم اطلاعات در شبکه هاي اجتماعي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق فایل رایگان بررسي تاثير سهولت ادراک شده بر تمايل کاربران به تسهيم اطلاعات در شبکه هاي اجتماعي می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار میگیرد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور ساری می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است، که با توجه به جامعه نامحدود دانشجویان حجم نمونه مورد نیاز پژوهش 191 نفر می باشد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد می باشد. که پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.875 تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری Smart PLS استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که سهولت ادراک شده بر تمایل کاربران به تسهیم اطلاعات در شبکه های اجتماعی تاثیر معنی دار دارد.

لینک کمکی