فایل رایگان بررسي تاثير ويژگي هاي نام تجاري بر وفاداري برند با نقش ميانجي کيفيت ارتباط در سايت هاي تجارت اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير ويژگي هاي نام تجاري بر وفاداري برند با نقش ميانجي کيفيت ارتباط در سايت هاي تجارت اجتماعي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش فایل رایگان بررسي تاثير ويژگي هاي نام تجاري بر وفاداري برند با نقش ميانجي کيفيت ارتباط در سايت هاي تجارت اجتماعي می باشد.این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش در زمره پژوهشات توصیفی – پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریانی از برند آرایشی لانکوم می باشند که خرید خود را از طریق اینستاگرام انجام می دهند و تعداد آنها نامحدود است و ما حجم نمونه را 384 در نظر گرفته ایم. در این پژوهش پرسشنامه ها به صورت غیر احتمالی در دسترس و به صورت و به صورت اینترنتی در اختیار مشتریان این برند قرارگرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار smart pls استفاده گردید. نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل نشان می دهد که ویژگی نام تجاری تاثیر معناداری بر وفاداری برند و کیفیت ارتباط دارد و همچنینی کیفیت ارتباط اثیر معناداری بر وفاداری برند دارد و درنهایت کیفیت ارتباط میان وفاداری برند وویژگی نام تجاری نقش میانجی ایفا می کند.

لینک کمکی