فایل رایگان تاثير رسانه اجتماعي بر نام تجاري پايدار و عملکرد تجاري شرکت دانش بنيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير رسانه اجتماعي بر نام تجاري پايدار و عملکرد تجاري شرکت دانش بنيان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی فایل رایگان تاثير رسانه اجتماعي بر نام تجاري پايدار و عملکرد تجاري شرکت دانش بنيان سانا گسترسبز می باشد. اوبارو آچاره خدمتی جدید از شرکت موفق و پیشرو سانا گستر سبز است که با هدف راه اندازی بزرگ ترین و مطمئن ترین شبکه ترابری و خدماتی کشور و با بهره گیری از تیمی مجرب و متخصص فعالیت خود را آغاز نموده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار می گیرد. تعداد نیروی کاراین شرکت به همراه نمایندگی های آن جمعا 120 نفر می باشد که براساس جدول مورگان حجم نمونه 92 بدست آمده است وما پرسشنامه را بین آن ها پخش کرده ایم.در این پژوهش ما پرسشنامه ها را به به نسبت بین نمایندگی ها پخش کرده ایم و به روش تصادفی ساده در اختیار کارکنان قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار smart pls استفاده گردید. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل نشان می دهد که رسانه اجتماعی در شرکت ساناگستر سبز تاثیر معناداری بر عملکرد برند و نام تجاری پایدار دارد.همچنین شفافیت تاثیر معناداری بر نام تجاری پایدار و عملکرد برند دارد و مسئولیت اجتماعی نیز تاثیر معناداری بر عملکرد برند ونام تجاری پادار دارد و نام تجاری پایدار نیز تاثیر مثبتی بر عملکرد برنددارد همچنین نام تجاری پایدار بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد برند نقش میانجی ایفا می کند.

لینک کمکی