فایل رایگان عوامل موثر بر ايجاد ارتباط اثربخش بين دانشگاه و صنعت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان عوامل موثر بر ايجاد ارتباط اثربخش بين دانشگاه و صنعت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

امروزه با توجه به سرعت تغییرات و تاثیر آن بر بازار ها و سلایق مشتریان، سازمان ها برای بقا و حفظ موقعیت خود در بازار نیازمند دانش به روز و کاربردی می باشند. از طرفی دانشگاه ها نیازمند ارائه ی عینی علوم در دنیای واقعی می باشند. هدف از این مقاله تعیین فایل رایگان عوامل موثر بر ايجاد ارتباط اثربخش بين دانشگاه و صنعت می باشد. از این رو در بخش ابتدایی تحقیق حاضر با استفاده از تکنیک فراترکیب به مرور ادبیات موضوعی تحقیق پرداخته شد. در ادامه 20 مقاله به منظور تعیین عوامل موثر بر ایجاد ارتباط اثربخش استخراج شدند که پس از مطالعه ی محتوای آن ها، 9 مقاله رد شد و در نهایت از میان مقالات باقی مانده با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا اقدام به تحلیل آن ها و استخراج داده های تحقیق شد. فایل رایگان عوامل موثر بر ايجاد ارتباط اثربخش بين دانشگاه و صنعت که در این مقاله شناسایی شدند مشتمل بر: 1 -ساختار های سازمانی، 2 -اعتماد و تعهد متقابل، 3 -قوانین و مقررات دولتی، 4 -ساختار رقابتی بنگاه ها و شرایط بازار، 5 -توجه دانشگاه به نیاز های صنعت و توانمندی رفع مشکلات و 6 -رویه ها و الگوهای می باشند. این موارد ارتباط میان دانشگاه و صنعت را تسهیل می کنند و به منظور توسعه ی همکاری های این دو نهاد، می توان اثربخشی را از طریق آن ها بهبود بخشید.

لینک کمکی