فایل رایگان عوامل موثر برنگرش مصرف کنندگان نسبت به تبليغات تلفن همراه با نقش واسطه اي انگيزه دروني و بيروني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان عوامل موثر برنگرش مصرف کنندگان نسبت به تبليغات تلفن همراه با نقش واسطه اي انگيزه دروني و بيروني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی فایل رایگان عوامل موثر برنگرش مصرف کنندگان نسبت به تبليغات تلفن همراه با نقش واسطه اي انگيزه دروني و بيروني می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر متقاضیان بیمه عمردر تهران می باشد. ما در این پژوهش متقاضیانی را مورد پژوهش قرار می دهیم که از تبلیغات موبایلی بیمه عمر استفاده کرده اند. از آنجا که تعداد جامعه آماری مورد نظر ما نامحدود می باشد حجم نمونه را از طریق فرمول کوکران بدست می آوریم که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 196 تعیین شده است.ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد می باشد.در این پژوهش به دلیل بزرگی محدوده تهران, ما تهران را به چهار منطقه (شمال,جنوب,شرق,غرب) تقسیم کرده ایم و در هر منطقه 50 پرسشنامه را بین افراد پخش کرده ایم که پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.774 تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار smart pls استفاده گردید. نتایج نشان میدهد که به موقع بودن تبلیغات و بومی سازی تبلیغات و شخصی سازی تبلیغات تاثیر معناداری بر انگیزه های بیرونی مصرف کنندگان دارد و نوآوری مصرف کننده و لذت ادراک شده مصرف کنننده از تبلیغات موبایل تاثیر معناداری بر انگیزه هایدرونی مصرف کننده دارد. همچنین انگیزه بیرونی و درونی تاصیر معناداری بر نگرش مصرف کننده نسبت به تبلیغات بیمه عمردارد

لینک کمکی