فایل رایگان ارائه مدلي جهت شناسايي رابطه ميان نواوري مدل کسب و کار و مديريت کيفيت با ميانجيگري رضايت شغلي و تعهد سازماني ،مورد مطالعه : بنگاه هاي کوچک و متوسط اقتصادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه مدلي جهت شناسايي رابطه ميان نواوري مدل کسب و کار و مديريت کيفيت با ميانجيگري رضايت شغلي و تعهد سازماني ،مورد مطالعه : بنگاه هاي کوچک و متوسط اقتصادي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

چالش های رقابتی جدید متقاضی آن است که شرکتها محیط رقابتی خود را درک کنند. افزون بر این، با شکل گیری محیطهای رقابتی، تنها سازمانهایی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند که عملکرد خود را در قابلیتهای مهم سازمانی همچون نوآوری تقویت کرده و عملکردهای با ابعاد و ساختارهای چندبعدی وپیچیده، در مقوله های کیفیت و نوآوری را داشته باشند. از این رو، این پژوهش به بررسی رابطه بین نواوری مدل کسب و کار و مدیریت کیفیت به عنوان متغیر های اصلی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی به عنوان متغیر های میانجی میپردازد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان بخش اداری شرکت های راه سازی گرید 1 استان تهران است، که جمعا0 شامل133 نفر میباشند. تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 101 نفر بدست آمده است. روش نمونهگیری در این پژوهش بصورت تصادفی ساده و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد و طیف لیکرت 5 گزینه ای استفاده شده است. برای سنجش فرضیات تحقیق، از آزمون همبستگی و جهت تایید و برازش مدل مربوطه از مدل سازی معادله ساختاری (نرم افزارهای SPSS24 و (Smartpls3.0 استفاده گردیده است. یافته ها بیانگرآن است که تمام فرضیه های پژوهش در سطح 0,01 و با 95 درصد اطمینان تایید میشوند. اثبات نقش میانجی تعهد سازمانی و رضایت شغلی بر قابلیت نوآوری کسب و کار و مدیریت کیفیت به این معناست که، قابلیت نوآوری کسب وکار تاثیر مثبت و مستقیمی بر مدیریت کیفیت دارد و موجب بهبود و ارتقای خدمات و محصولات خواهد شد.

لینک کمکی