فایل رایگان ارائه يک روش تصميم گيري چند شاخصه و مقايسه جواب بهينه و سرعت حل مساله آن با روش جايگشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه يک روش تصميم گيري چند شاخصه و مقايسه جواب بهينه و سرعت حل مساله آن با روش جايگشت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

روش جایگشت (Permutation) یکی از روش های تصمیم گیری برای مدل های MADM بوده که براساس ماتریس تصمیم گیری و اوزان شاخص ها، رتبه بندی بندی خطی گزینه ها را مشخص می نماید. این روش کلیه حالت های علمی ارجحیت گزینه ها را به کمک آزمونی موسوم به تست T مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. سرانجام رتبه بندی نهایی از ارجهیت گزینه های موجود چنان انتخاب می گردد که حد اکثر مقدار آزمون را داشته باشد. در این روش جایگشت با افزایش تعداد اندکی به گزینه ها، مدت زمان یافتن راه حل بهینه به شدت افزایش می یابد. لذا کاربرد این روش را بسیار محدود کرده و یا به ناچار از روش های ابتکاری (Heuristic) برای حل اینگونه مسایل استفاده می گردد. در این تحقیق که در دسته تصمیم گیری چند معیاره و مشخصا تصمیم گیری چند شاخصه قرار می گیرد روشی ارائه می شود که با وجود یکسان بودن نتیجه با روش جایگشت، زمان حل از طریق این روش را خصوصا در زمان زیاد بودن گزینه ها و شاخص ها به طور قابل توجهی کاهش می دهد. در این تحقیق ابتدا با استفاده از نرم افزار متلب روش پیشنهادی و روش جایگشت کد نویسی شدند سپس 30 مثال تصمیم گیری در اندازه های مختلف با هر دو روش توسط نرم افزار متلب حل شدند . در نهایت خروجی نرم افزار از نظر تشابه جواب و زمان حل برای دو روش مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که در مثال های حل شده جواب های روش پیشنهادی عینا همان جواب های روش جایگشت است و در مواقعی که روش جایگشت جواب چند گانه دارد، روش پیشنهادی یکی از جواب ها را نتیجه می دهد. دوما میانگین زمان حل روش پیشنهادی با میانگین زمان حل روش جایگشت اختلاف زیادی دارد با این حال با استفاده از آزمون تی جفت شده زمان حل مورد آزمون قرار گرفت و در نتیجه در سطح خطای 5 درصد میانگین زمان حل روش پیشنهادی از میانگین زمان حل روش جایگشت کم تر است.

لینک کمکی