فایل رایگان ارزيابي نقش ميانجي مديريت برداشت(طرز تلقي) در رابطه بين هويت سازماني و تصوير سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي نقش ميانجي مديريت برداشت(طرز تلقي) در رابطه بين هويت سازماني و تصوير سازماني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی مدیریت برداشت از سازمان در رابطه بین هویت سازمانی و تصویر سازمانی میباشد. از حیث هدف پژوهش حاضر از نوع توسعهای -کاربردی و شامل دو مرحله اساسی میباشد. در مرحله نخست، مدل مفهومی و ابعاد آن طراحی شده و در مرحله دوم، این مدل در بانکهای خصوصی غرب شهر تهران مورد آزمون قرار میگیرد. در این تحقیق، جامعه آماری کارکنان بانک های خصوصی غرب شهر تهران 1000 نفر و جامعه آماری صاحبان حساب در بانکهای خصوصی غرب شهر تهران 5 میلیون نفر می باشند. با استفاده از معادله کوکران، تعداد افراد آزمودنی (نمونه آماری) برای کارکنان بانکهای خصوصی غرب شهر تهران، 278 نفر و برای صاحبان حساب در بانکهای خصوصی غرب شهر تهران 384 نفر ارزیابی شدهاند و اینافراد به صورت کاملا0 تصادفی و رندوم از میان جامعه های آماری معرفی شده، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به دلیل نبودن پرسشنامه ی استاندارد، پرسشنامه محقق ساخته طراحی شد. سوالات این پرسشنامه شامل 82 سوال بود . که پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برابر /95 تعیین شبرای آزمون فرضیات جهت تست نرمال بودن از آزمون کولموگروف - اسمیرنوف (K-S) استفاده شد، برای بررسی وجود رابطه بین متغیرها از آزمون همبستگی و در تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که هویت سازمانی و مولفه های آن بر تصویر سازمانی تاثیرگذار است و مدیریت برداشت (طرز تلقی) در رابطه بین هویت سازمانی و تصویر سازمانی نقش میانجی دارد.

لینک کمکی