فایل رایگان ارزيابي وضعيت ايمني در حمل و نقل ريلي با استفاده از رويکرد ترکيبي AHP-TOPSIS (مطالعه موردي: اداره کل راه آهن هرمزگان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي وضعيت ايمني در حمل و نقل ريلي با استفاده از رويکرد ترکيبي AHP-TOPSIS (مطالعه موردي: اداره کل راه آهن هرمزگان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

برای پیشگیری از سوانح ریلی و ارتقای وضعیت ایمنی ریلی نیازمند ارزیابی وضعیت ایمنی با یک روش سیستماتیک هستیم تا بتوان با شناسایی ضعفها و نقصها به برنامه ریزی و رفع آنها پرداخته و از این رو در راستای بهبود وضعیت ایمنی گام برداریم. در مطالعه حاضر به ارزیابی وضعیت ایمنی در حمل و نقل ریلی اداره کل راه آهن هرمزگان پرداخته شده است. ابتدا 6 معیار جهت ارزیابی ایمنی ریلی شناسایی شد. سپس این معیارها با تکنیک AHP وزن دهی شدند که بر طبق یافته های تحقیق معیار نقصهای انسانی در ایجاد سوانح با وزن 0/395 به عنوان مهم ترین معیار و معیار تهدیدات عوامل طبیعی با وزن 0/040 به عنوان کم اهمیت ترین معیار از دید خبرگان پژوهش معرفی شدند. آنگاه حوزه ریلی اداره کل راه آهن هرمزگان به 4 بخش ریلی تقسیم بندی شد و با نظر خبرگان، بخشهای ریلی بر اساس معیارهای پژوهش ارزیابی و امتیازدهی شدند که پرسشنامه های ارزیابی با روش TOPSIS تحلیل شد و بخشهای ریلی از لحاظ وضعیت ایمنی رتبه بندی شدند. نتایج تکنیک TOPSIS در رتبه بندی بخشهای ریلی نشان داد که بخش ریلی ایستگاه سیرجان تا ایستگاه احمد آباد با امتیاز 0/735 به عنوان ایمن ترین بخش ریلی و بخش ریلی ایستگاه راه آهن بندرعباس تا ایستگاه تزرج با امتیاز 0/195 به عنوان ناایمن ترین بخش ریلی در حال فعالیت میباشند.

لینک کمکی