فایل رایگان بررسي ارتباط بين هوش هيجاني با انطباق پذيري کارکنان اصلي جهت ايجادارتباط موثر با مشتريان (مطالعه موردي: شرکت مپنا پويلر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ارتباط بين هوش هيجاني با انطباق پذيري کارکنان اصلي جهت ايجادارتباط موثر با مشتريان (مطالعه موردي: شرکت مپنا پويلر) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

وجود کارمندان انطباق پذیر نوعی سرمایه هم برای سازمان ها و هم برای مشتریان محسوب می شود؛ چراکه بخشی ضروری در ارائه خدمات سازمان می باشند. کارکنان اصلی سازمان درمعرض فشارهایی قرار دارند که در هیچ موقعیت دیگری در سازمان ها وجود ندارد و رفتارهای آنها در برقراری ارتباط با مشتریان، نقش مهمی در خدمات رسانی سازمانی است. بنابراین، این پژوهش به بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی، انطباق پذیری کارکنان اصلی و نتایج کار آنان (رضایت شغلی و عملکرد شغلی) می پردازد. جهت انجام این پژوهش از کارمندان شرکت مپنا پویلر استفاده شده است. نمونه گیری انجام شده از این جامعه به تعداد 366 نفر از مدیران و کارکنان اصلی این شرکت میباشند که نتایج حاصل شده نشان داد رابطه ای مثبت بین هوش هیجانی و انطباق پذیری کارکنان بدست آورده است. همه ی ابعاد هوش هیجانی به طور مثبت بر انطباق پذیری کارکنان تاثیر می گذارد. علاوه بر این، انطباق پذیری کارکنان تاثیر مثبتی بر نتایج کار آنان داشته است. در این مقاله نتایج و مفاهیم مورد بحث قرارگرفته است جهت انجام این پژوهش و تحلیل حاصل از مشاهدات و پرسشنامه های تدوین شده از نرم افزار SPSS v.22 و AMOS استفاده شده است.

لینک کمکی