فایل رایگان بررسي راهکارهاي حفاظت از ساختمان هاي مرتفع در برابر حريق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي راهکارهاي حفاظت از ساختمان هاي مرتفع در برابر حريق :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف فایل رایگان بررسي راهکارهاي حفاظت از ساختمان هاي مرتفع در برابر حريق صورت گرفته است. از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف یک تحقیق کاربردی می باشد، از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی -پیمایشی است و در میان انواع روش های تحقیق توصیفی در زمره مطالعه موردی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق تعداد 26 نفر از مدیران ارشد HSE را شامل شده است که پرسشنامه خبرگان در میان آن ها پخش شد. بر اساس مطالعات صورت گرفته معیار های اصلی تحقیق از مهندسی سازه ای ساختمان، سیستم های هشدار و خاموش کردن آتش، طراحی ایمنی ساختمان و مهارت های رفتاری ساکنین تشکیل شده است و هریک شامل تعدادی زیر معیار بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد AHP صورت گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق اثبات شد، معیار مهارت های رفتاری ساکنین با وزن نرمال شده 0/538 از بیشترین اولویت برخوردار است و از طرفی زیر معیار پمپ ها و تاسیسات آش نشانی با وزن نرمال شده 0/553 به عنوان مهمترین زیر معیار مطرح شد.

لینک کمکی