فایل رایگان بررسي نقش نوآوري و ابعاد آن در خلق وفاداري کارکنان سازمان (مطالعه موردي: کارکنان شرکت ملي حفاري ايران در استان خوزستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش نوآوري و ابعاد آن در خلق وفاداري کارکنان سازمان (مطالعه موردي: کارکنان شرکت ملي حفاري ايران در استان خوزستان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نوآوری و ابعاد آن در خلق وفاداری کارکنان سازمان است. نوع پژوهش، کاربردی واز نظر روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارمندان متخصص شرکت ملی حفاری ایران در شهراهواز به تعداد 317 نفر است که 169 نفر به صورت تصادفی ساده با توجه به جدول مورگان به عنوان نمونه ی آمار انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های استاندارد نوآری حمیدیزاده و همکاران) 1393 ( و عملکرد مالی قرانفله و همکاران ) 2014 ( است. اطلاعات بدست آمده از طریق معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و نتایج نشان داد که سه بعد نوآوری که عبارتند از نوآوری محصول/خدمت، نوآوری فرآیندی و نوآوری اداری بر وفاداری کارکنان تاثیر مثبت و معنی داری دارند

لینک کمکی