فایل رایگان پياده سازي متدولوژي ارزيابي ريسک با استفاده از رويکرد فازي حالات شکست و تجزيه تحليل اثرات آن در کارگاه هاي ريخته گري و ماشين افزار دانشگاه علم و صنعت ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پياده سازي متدولوژي ارزيابي ريسک با استفاده از رويکرد فازي حالات شکست و تجزيه تحليل اثرات آن در کارگاه هاي ريخته گري و ماشين افزار دانشگاه علم و صنعت ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در بسیاری از سوانح ایمنی در صنایع مختلف،علت رخداد حوادث ناشی از عملکرد کارکنان است.کارکنان صنایع همان دانشجویان امروز دانشگاه ها هستند و آموزش و اهتمام به ایمنی میتواند در کاهش آمار سوانح کار نقش موثری داشته باشد.همچنین هرگونه آسیب یا جراحتی که به دانشجویان هنگام آموزش در کارگاه ها وارد شود، هزینه های هنگفت مادی و غیرمادی را برای دانشگاه در پی خواهد داشت.روش حالات شکست و تجزیه تحلیل اثرات آن((FMEA یک ابزار پذیرفته شده برای ارزیابی ریسکهای ایمنی است و ترکیب آن با تکنیک فازی میتواند موجب افزایش دقت براورد شود.در این مقاله،عدد اولویتی ریسک((RPN برای خطرات لیست شده توسط خبرگان کارگاه های ماشین افزار و ریخته گری دانشگاه علم و صنعت ایران محاسبه شده و به اولویت بندی ریسکها پرداخته میشود.در انتها اقدامات اصلاحی لازم پیشنهاد میشود.بنا بر نتایج به دست آمده خطر پرتاب آچار سه نظام در کارگاه ماشینافزار و پرتاب مذاب ناشی از احتباس هوا در قطعات فلزی در کارگاه ریخته گری در اولویت ریسک هستند.

لینک کمکی