فایل رایگان پيامدهاي سبک زندگي مدرن بر کيفيت زندگي زنان ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيامدهاي سبک زندگي مدرن بر کيفيت زندگي زنان ايراني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

قرن هاست که مردم به طور ذاتی به دنبال یک زندگی خوب بوده و هستند و در این راستا برای بهبود شرایط زیستی خود سعی کرده اند تا از استعدادها، توانمندی ها و ظرفیت های خود حداکثر بهره برداری را بنمایند. از این رو همواره دغدغه اصلی مردم این بوده که چگونه به یک زندگی مطلوب و با کیفیت دست یابند. با توجه به اینکه زنان بخش عظیمی از جامعه را تشکیل می دهند؛ این بخش به عنوان سرمایه مطرح هستند و مهمترین نقش را برای ساختن فردای جامعه بر عهده دارند؛ لذا توجه به کیفیت زندگی زنان میتواند در تربیت فرزندان و ساختن فردای بهتر تاثیر به سزایی داشته باشد. امروزه در عصر تحولات پرشتاب فناوری های ارتباطاتی و اجتماعی و تغییرات سریع فرهنگی در پی حضور مدرنیته؛ ارزش ها نیز دچار تغییر شده اند. این تغییرات در ارزش ها موجب ایجاد سبک های نوین در زندگی شده است که با شیوه های زندگی سنتی متفاوت است. سبک زندگی مدرن در بین زنان بیش از مردان مورد توجه قرار گرفته و در کیفیت زندگی آنها تاثیرگذار می باشد. مقاله حاضر با هدف شناسایی فایل رایگان پيامدهاي سبک زندگي مدرن بر کيفيت زندگي زنان ايراني انجام شد. روش تحقیق به صورت اسنادی و مطالعه متون و پیشینه های تجربی در سالهای اخیر بود. نتایج مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته در این تحقیق نشان داد که سبک زندگی مدرن زنان شامل مدیریت بدن- ویژگیهای روانی- اعتماد به نفس و استقلال در بعد فردی؛ ایفای نقش، آگاهی جنسیتی و ارزشهای فرهنگی در بعد خانوادگی ؛ عناصر هویتی مدرن و مشارکت اجتماعی در بعد اجتماعی می باشند که هر یک در کیفیت زندگی آنها تاثیر دارد. در واقع کیفیت زندگی زنان در ابعاد ذهنی و عینی می تواند در گرو بهره گیری مناسب از سبکهای زندگی مدرن باشد.

لینک کمکی