فایل رایگان تاثير لياقت و قدرت مديران عملياتي بر مديريت کسب سود در بانکهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير لياقت و قدرت مديران عملياتي بر مديريت کسب سود در بانکهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

مدیران عملیاتی تاکید بیشتری بر سودهای بلندمدت دارند. تحمل هزینه منابع اضافی در دوره های کاهش فروش که به منظور آمادگی برای افزایش فروش در آینده انجام میشود، موجب تحمل بار هزینه ای کمتری در بلندمدت شده و این توانایی را به شرکت میدهد تا فرصتهای افزایش فروش در آینده را از دست ندهد. اما لازمه ی حفظ منابع برای دستیابی به سودهای بیشتر در آینده، آن است که مدیران کاهش تقاضا را موقتی پیشبینی کرده و انتظار افزایش فروش آتی را داشته باشند. این تحقیق به بررسی فایل رایگان تاثير لياقت و قدرت مديران عملياتي بر مديريت کسب سود در بانکهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای این منظور دو فرضیه مطرح گردید. نمونه آماری شامل 18 بانک فعال در بورس اوراق بهادار تهران میباشند که دوره 1396-1391 فعال بوده اند. روش آماری این تحقیق رگرسیون لجستیک میباشد که جهت آزمون فرضیه ها از نرمافزار Eviews استفاده گردید. نتایج بیانگر این است که: قدرت مدیران عملیاتی و شایستگی مدیران اجرایی بر مدیریت سود تاثیر معکوس و معناداری دارد. که هر دو فرضیه با درصد بالای نود و پنج درصد تایید شدند.

لینک کمکی