فایل رایگان تاثير مولفه هاي مسئوليت اجتماعي سازمان امور مالياتي بر اعتماد و مشارکت عمومي درپرداخت ماليات (مورد مطالعه: بنگاه هاي کوچک اقتصادي استان همدان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير مولفه هاي مسئوليت اجتماعي سازمان امور مالياتي بر اعتماد و مشارکت عمومي درپرداخت ماليات (مورد مطالعه: بنگاه هاي کوچک اقتصادي استان همدان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مولفه های مسئولیت اجتماعی سازمان امور مالیاتی بر اعتماد و مشارکت عمومی در پرداخت مالیات بنگاه های کوچک اقتصادی استان همدان بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مدیران بنگاه های کوچک اقتصادی استان همدان بودند که تعداد کل مدیران این بنگاه های کوچک اقتصادی 1115 نفر بود. نمونه آماری برای این تحقیق به روش تصادفی نسبی (به نسبت نوع فعالیت بنگاه های کوچک اقتصادی استان همدان) با استفاده از جدول مورگان و کرجسی به تعداد 289 نفر انتخاب شد. روش جمعآوری اطلاعات استفاده از پرسشنامه بود، به طوری که مسئولیت اجتماعی سازمان با پرسشنامه کارول (2000)، اعتماد عمومی با پرسشنامه قره خانی و همکاران (1393) و مشارکت عمومی با پرسشنامه نرگسیان و محمدزاده (1393) مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین ابعاد مسئولیت اجتماعی از جمله مسئولیتپذیری قانونی، اقتصادی، اخلاقی و بشردوستانه باعث ارتقای سطح اعتماد عمومی و مشارکت عمومی شدند. از طرفی، ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان توانستند میزان اعتماد عمومی را پیشگویی نمایند. مسئولیت پذیری اخلاقی بیشترین تاثیر را بر اعتماد عمومی داشته و بعد از آن به ترتیب ابعاد مسئولیتپذیری قانونی، مسئولیت پذیری بشردوستانه و مسئولیت پذیری اقتصادی قرار داشتند. همچنین ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان به غیر از بعد مسئولیت پذیری اقتصادی توانستند میزان مشارکت عمومی را پیشگویی نمایند و بعد مسئولیت پذیری اخلاقی بیشترین تاثیر را بر مشارکت عمومی داشته و بعد از آن به ترتیب ابعاد مسئولیت پذیری بشردوستانه و مسئولیت پذیری قانونی قرار داشتند.

لینک کمکی