فایل رایگان دست يابي به اهداف سازمان از طريق نقشه استراتژي برمبناي کارت امتيازي متوازن و تکنيک FCM (مطالعه موردي : صنايع کاشي تيما)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان دست يابي به اهداف سازمان از طريق نقشه استراتژي برمبناي کارت امتيازي متوازن و تکنيک FCM (مطالعه موردي : صنايع کاشي تيما) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

درفضای تجربی سازمان ها ترسیم نقشه استراتژیک به صورت شهودی در روش ارزیابی متوازن انجام میشود. سازمان های مختلف بدون در نظر گرفتن روابط علت و معلولی و تنها از طریق نظرات مدیران ارشد اقدام به تعیین اهداف استراتژیک و شاخص های آنها می نمایند که این امر منجر به نتایج غیر واقعی در کسب و کار می گردد ونمی تواند مسیری بهینه در جهت رسیدن به موفقیت سازمان تعیین کند لذا در این پژوهش، به منظور دست یابی به نقشه استراتژی سازمان اهداف استراتژیک و 13 شاخص نهایی آنها شناسایی گردید و در چهار جنبه کارت امتیازی متوازن جایگذاری شد سپس با کمک تکنیک نقشه شناختی فازی، روابط علت و معلولی در نقشه استراتژی و میزان تاثیر گذاری شاخص ها مشخص گردیدند . روش تحقیق به کار گرفته شده مبتنی بر بهره مندی از مفاهیم نوین تحقیق در عملیات و متدولوژی سیستم های نرم می باشد. داده های مربوط به این تحقیق طی فرآیند مصاحبه و پرسش نامه از بین 10 نفر از خبرگان صنعت کاشی جمع آوری شد و نقشه استراتژی را برای مجموعه صنایع کاشی تیما رسم نمودیم. تحلیل نتایج حاکی از اثرگذاری شاخص های رشد و یادگیری و اثرپذیری شاخص های مالی و سودآوری می باشد همچنین شاخص های داخلی و مشتری اثرگذاری و اثرپذیری همزمان را نشان می دهند. این نتایج مدیران سازمان را قادر می سازد تا با بهره مندی از روابط نقشه استراتژی برنامه عملیاتی را در جهت دست یابی به چشم انداز سازمانی تنظیم نمایند.

لینک کمکی