فایل رایگان شناسايي رابطه جو اخلاقي بر وفاداري مشتريان با نقش ميانجي تصميم گيري اخلاقي مديران (مطالعه موردي: کارخانه سحر استان همدان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي رابطه جو اخلاقي بر وفاداري مشتريان با نقش ميانجي تصميم گيري اخلاقي مديران (مطالعه موردي: کارخانه سحر استان همدان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حا ضر، شنا سایی رابطه جو اخلاقی بر وفاداری م شتریان با نقش میانجی تصمیم گیری اخلاقی مدیران ا ست. روش تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ شیوه اجرا توصیفی- همبستگی از نوع مدل سازی معادلات است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان کارخانه سحر به تعداد 450 نفر هست. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و روش طبقه ای سیستماتیک 207 نفر برآورد گردید. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های استاندارد جواخلاقی ویکتور و کولن (1988)، تصمیم گیری اخلاقی سید محمد مقیمی (1390) و وفاداری مشتریان سید محمد مقیمی (1390) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها از طریق مطالعه و نظر استاد راهنما و سه تن از اساتید گروه مدیریت مورد تائید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 0/859، 0/834، 0/854 از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد. تجزیه وتحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی و با استفاده از نرم افزار مدلسازی معادلات pls استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بود که اثر مستقیم جو اخلاقی بر وفاداری مشتریان برابر با 0/32 و با توجه به مقدار (t= 5/04) در سطح 0/01 معنیدار ا ست. اثر م ستقیم جو اخلاقی بر تصمیم گیری اخلاقی برابر با 0/43 و با توجه به مقدار (t= 3/32) در سطح 0/01 معنیدار است. نتایج نشان داد که بین جو اخلاقی و تصمیم گیری اخلاقی با وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی