فایل رایگان طراحي مدل بومي شده براساس مدل بکارگرفته شده کروپ و زيمنس براي جمهوري اسلامي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي مدل بومي شده براساس مدل بکارگرفته شده کروپ و زيمنس براي جمهوري اسلامي ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر از نوع تطبیقی و از حیث هدف در دسته تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. در این پژوهش محقق سعی برآن داشته بر اساس مراحل بکارگرفته شده توسط کروپ و زیمنس در بازار کارو وقایع ساخت آلمان، مدلی را طراحی و برای جمهوری اسلامی ایران بومی سازی نماید.این مدل دارای 12 بخش مجزا شامل ، مهندسی معکوس، نوآوری، درنظرگرفتن زنجیره ارزش، هدف قرار دادن بازار کیفیت، ادغام عمودی، توجه به جنبه های معنوی بیشتر از جنبه های مادی، ایجاد متیل استندهای پیشگام، روحیه استقلال طلبی و رقابت، تربیت نیروهای با مهارت، آموزش در داخل و خارج کشور، آوس بیلدونگ و افزایش صادرات می باشد.امید است با توجه به نتایج تحقیقاتی از این قبیل و با توجه به مراحل مختلف بیان شده در مدل از آنها در جهت منافع ملی بهره مند ×شده و کشور را بطور روز افزون در جهت پیشرفت حرکت دهیم.

لینک کمکی