فایل رایگان طراحي و برنامه ريزي شبکه زنجيره تامين با سبد تامين تاب آور تحت ريسک اختلال تامين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي و برنامه ريزي شبکه زنجيره تامين با سبد تامين تاب آور تحت ريسک اختلال تامين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

مدلسازی مسائل مرتبط با مدیریت زنجیره تامین و حل بهینه آنها موجب تصمیم گیری کارا در برنامه ریزی استراتژیک و عملیات زنجیره میشود و ماحصل آن عرضه ارزانتر محصول به بازار است که در پی آن مزیت رقابتی ایجاد میشود و قدرت زنجیره افزایش مییابد. تاب آوری زنجیره تامین مفهومی است که به قابلیت بازگشت زنجیره به وضعیت بهینه در صورت بروز اختلال اشاره دارد. طراحی و برنامه ریزی تاب آور یک زنجیره تامین با توجه به احتمال وقوع اختلالات مختلف در زنجیره بسیار حائز اهمیت است و اخیرا نیز مورد بررسی پژوهشگران قرار گرفته است. تاب آوری یکی از مسائل اثبات شده در ارتباط با پویایی زنجیره های تامین به شمار می آید. زنجیره تامین تاب آور با بهرهمندی از سبد تامین تاب آور، میتواند تا حد ممکن، میزان ریسک و آسیب پذیری زنجیره های-تامین را در مواجه با اختلالاتی از جمله اختلال در تامین مواد اولیه کاهش دهد. در این تحقیق به مدلسازی و حل مسئله برنامه ریزی تابآور یک شبکه زنجیره تامین چهارسطحی پرداخته میشود. محل، ظرفیت و هزینه تامین کنندگان مشخص است ولی تامینکنندگان با احتمالاتی معین تحت شکست/اختلال قرار گیرند. هدف اصلی، کمینه سازی هزینه های زنجیرهتامین است که در کنار آن هدف کمینه سازی تاخیر در لیدتایم تحویل نیز مورد توجه است. یک مدل بهینهسازی دوهدفه برای این مسئله توسعه داده میشود و از روش Lp متریک با نرمهای 1 و 2 و بینهایت برای برای موازنه اهداف استفاده میشود. نهایتا، در بخش پایانی تحقیق به مطالعه عددی پرداخته میشود تا علاوه بر ارزیابی مدل و رویکردهای حل پیشنهادی، نتایج عددی تحلیل و بینیشهای مدیریتی ارائه شود.

لینک کمکی