فایل رایگان کيفيت زندگي کاري تحليل مدل و تعيين سطح مفهوم کيفيت زندگي کاري، رابطه آن با عملکرد، انگيزش شغلي و اخلاق حرفه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کيفيت زندگي کاري تحليل مدل و تعيين سطح مفهوم کيفيت زندگي کاري، رابطه آن با عملکرد، انگيزش شغلي و اخلاق حرفه اي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر که از نوع مروری تهیه شده است بررسی مفهوم کیفیت زندگی کاری، بر اساس عوامل نه گاه ه پرداخت منصفانه و کافی، سرپرست شایسته، محیط کار ایمن و بهداشتی، توسعه قابلیت های انسانی، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، قانون گرایی در سازمان ها، وابستگی اجتماعی کاری و فضای کلی زندگی است و بر اساس این عوامل به تحلیل مدل و تعیین سطح آن می پردازد و رابطه آن بر عملکرد، انگیزش شغلی و اخلاق حرفه ای در کارکنان را بررسی می کند. جامعه آماری، نمونه و یافته ها در این پژوهش از سه مقاله اسلامی نیا، اخوان تفتی (1396) ؛ جوادی، اسمعیلی گیوی، ناخدا ( 1396) و گیلوری، شفیع زاده (1396) اقتباس شده است که در آنها هم به وسیله مصاحبه و هم به وسیله پرسشنامه به بررسی و تعیین روابط بین متغیرهای تحقیق پرداخته شده و روایی و پایایی تمام روش های جمع آوری اطلاعات توسط آن ها به وسیله آزمون ها و روش های مختلف مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد، کیفیت زندگی کاری و انگیزش، کیفیت زندگی کاری و اخلاق حرفه ای کارکنان و همچنین بین انگیزش شغلی و اخلاق حرفه ای وجود دارد.

لینک کمکی