فایل رایگان مدل رياضي تخصيص تيمهاي تخصصي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدل رياضي تخصيص تيمهاي تخصصي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

در این مقاله یک مدل ریاضی براساس برنامه ریزی آرمانی برای بهینه سازی بافت نیروی انسانی ارائه شده است. سیاستها و محدودیتهای موجود در زمینه تامین نیروی انسانی، آرمانهای مدل را تشکیل می دهد با حل این مدل سعی در افزایش بهره وری می باشد .بکارگیری روشهای محاسباتی برای زمان بندی کارکنان از میانه سده بیستم مورد علاقه پژوهشگران و موضوع بسیاری از پژوهشگران بوده است. برای بسیاری از سازمانها توانایی داشتن شمار کافی کارکنان در زمان مناسب عامل بسیار مهمی دربرآوردن نیازهای مشتریان است. به طور کلی مساله زمانبندی عبارت استبکارگماردن صحیح کارکنان واجد شرایط برای برآوردن تقاضای وابسته به زمان به منظور ارائه خدمات مختلف به طوری که توافقات محیط کاری صنعتی در نظر گرفته شود و ترجیحات کاری افراد نیز برآورده گردد( خداکرم سلیمی و همکاران .(1388 در واقع زمانبندی کار پرسنل یکی از انواع مسائل زمانبندی است که با توجه به اهمیت خطوط تولید و لزوم عدم تعطیلی خطوط تولید و پیوستگی کار در مرکز شیفتی و حیاتی بودن این مراکز و حساسیت موضوع در سطح ملی، لزوم تدوین برنامه ریزی انسانی را می طلبد. شیفت بندی پرسنل توسط مسئول مرکز با در نظر گرفتن تخصصهای مورد نیاز و مطلوبیت های پرسنل و سایر سیاستهای سازمان و به طور خاص در این پایان نامه با در نظر گرفتن بهره وری پرسنل با یکدیگر و مراکز مختلف در نظر گرفته می شود و تلاش می شود که این برنامه با همه محدودیتها و خواسته های پرسنل و مراکز سازگاری داشته باشد این برنامه باید پاسخگوی نیاز سازمان به پرسنل با توجه به تخصصهای آنها باشد. تابع هدف در این خصوص با هدف ماکزیموم سازی بهره وری باشد . به دلیل پیچیدگی، گسترش و تعدد موضوع ناگزیر باید با نرم افزار گمز و توسط رایانه حل شود. در تدوین و تخصیص منابع، مدل سازی ابزاری موثر است که می تواند اطلاعات لازم برای تصمیمات در جهت دستیابی به اهداف را فراهم آورد. برنامه ریزان با بکارگیری مدلها می توانند بعضی روابط و مناسبات بین عوامل را به طور سازمان یافته بررسی کنند.برنامه ریزی آرمانی باید با درنظر گرفتن محدودیتها و آرمانها همراه با متغیرهای تصمیم و کاهش استدلالات غیر مدل سازی شده انسانی باشد.این توانایی در شرایطی که بهینه سازی چند عامل به صورت همزمان مورد نظر باشد اهمیت خود را نشان می دهد.هدف مدل سازی و شیفت بندی پرسنل برای تنظیم نوبت کاری و تعداد بهینه پرسنل و کارکنان به منظور نیل به حداکثر بهره وری کارکنان می باشد در این تحقیق سعی شده با کمک برنامه ریزی آرمانی و حل از طریق نرم افزاری گمز به محاسبات حداکثر بهره وری دست یابد.

لینک کمکی