فایل رایگان ارائه چارچوبي جهت ارزيابي بازاريابي ديجيتالي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه چارچوبي جهت ارزيابي بازاريابي ديجيتالي در ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

رشد شگرف اینترنت فرصت هایی را برای مشتریان و شرکت هایی که در یک بازار جهانی آنلاین سهیم هستند ایجاد کرده است. که یکی از این فرصت ها بازاریابی دیجیتالی است. با ورود به عصر ظهور سازمان های مجازی، موضوع بازارایابی دیجیتالی به یک نیاز اساسی برای امکان حرکت و تداوم توسعه در هر سازمانی تبدیل شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر مرور نظام مند مبانی نظری و پیشینه بازاریابی دیجیتالی در ایران و جهان، شناسایی ابعاد موفقیت در بازاریابی دیجیتالی ایران با روش غربالگری فازی و اولویت بندی اهمیت هریک با تکنیک بهترین – بدترین است. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر 30 نفر از مدیران ارشد بازاریابی و اساتید دانشگاهی که جهت پاسخگویی به پرسش نامه ها و طراحی مدل مفهومی از نظرات ایشان بهره برده شده است. نتایج حاصل از غربالگری فازی نشان داد ابعاد بازاریابی دیجیتالی ایران عبارتند از: نوآوری؛ عوامل سازمانی؛ عوامل محیطی؛ تامین کنندگان؛ فن آوری شبکه ای؛ و مقررات دولتی، همچنین نتایج حاصل از وزن دهی و اولویت بندی ابعاد ارزیابی بازاریابی دیجیتالی با تکنیک بهترین – بدترین نشان داد، بعد عوامل محیطی مهم ترین بعد ارزیابی بازاریابی دیجیتالی ایران و بعد نوآوری رتبه دوم و فن آوری شبکه ای، مقررات دولتی، عوامل سازمانی و تامین کنندگان، به ترتیب رتبه های سوم تا ششم را کسب نمودند. همچنین شاخص های هربعد نیز وزن دهی و رتبه بندی گردید.

لینک کمکی