فایل رایگان اولويت بندي عوامل کليدي موفقيت (CSF) در پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي مديريت (MIS)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اولويت بندي عوامل کليدي موفقيت (CSF) در پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي مديريت (MIS) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

این مطالعه با هدف فایل رایگان اولويت بندي عوامل کليدي موفقيت (CSF) در پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي مديريت (MIS) اجرا شد. این بررسی یک مطالعه ی کمی، کاربردی، توصیفی پیمایشی و تحلیلی بوده است که به صورت مقطعی اجرا شده است. روش گردآوری داده های آن میدانی و ابزارش پرسشنامه بوده است. جامعه ی آماری آن خبرگان آشنا با سیستم های اطلاعاتی بوده اند. روش تحلیل آن استفاده از روش های تصمیم گیری چندشاخصه و به طور خاص روش تاپسیس بوده است که برای اجرای آن از نرم افزار مایکروسافت اکسل بهره گرفته شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در میان عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مدیریت اولویت اول با مولفه ی کیفیت اطلاعات می باشد. پس از این مولفه، اولویت سایر مولفه ها به ترتیب مولفه های تاثیر بر کار اجرایی، کارکرد و وظایف EIS، سهولت و راحتی استفاد و نهایتا مولفه ی مسائل تحویل اطلاعات می باشد.

لینک کمکی